District Office Bearers, SNEA, ODISHA CIRCLE
District  Dist.President Mobile Dist.Treasurer Mobile No.
BALASORE Shri M.R.Singh 9437030200 Shri S.S.Kar 9437039492
BARIPADA Shri A.K.Swain 9438884400 Shri R.K.Sahoo 9437024485
BERHAMPUR Shri S.K.Sahu 9437154399 Shri R.Nayak 9437962600
BHAWANIPATNA Shri S.K.Mohapatra 9437037200 Shri S.Sahu 9437960326
BHUBANESWAR Shri P.K.Pandia 9437095808 Shri L.N.Das 9437425800
BALANGIR Shri B.R.Panigrahi 9437028111 Shri B.K.Dev 9437392092
CUTTACK Shri S.K.Nayak 9437579777
DHENKANAL Smt. K.Sahoo 9437731844 Shri S.K.Bhol 9437082671
KEONJHAR Shri S.C.Nayak 9437030800 Shri S.C.Chattar 9437225196
KORAPUT Shri L.B.Lade 9437566599 Shri S.K.Kap 9437008900
PHULBANI Shri B.Behera 9437233000 Shri S.B.Pradhan 9437963777
ROURKELA Shri R.C.Beshra 9437040088 Shri V.N.Dash 9437576765
SAMBALPUR Shri R.Sahoo 9437966485 Shri M.R.Ratha 9437232037